• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Edutainment


วิชาการหรรษา

Recreation

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Walkrally

กิจกรรม Walk rally

E-book

หนังสือน่าอ่าน

Picture

ภาพกิจกรรม

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

ชื่อหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

รูปแบบการอบรม หลัก Competency Based Learning

กลวิธีการอบรม Edutainment

วัตถุประสงค์

1. ??????? เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด

2. ??????? เพื่อให้เข้าใจหลักการต่างๆ ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการพูด

3. ??????? เพื่อให้พัฒนาบุคลิกภาพการพูด และความสามารถในการพูด โดยเฉพาะการพูดในที่ชุมชน

4. ??????? เพื่อให้สร้างทัศนคติที่ดีต่อการพูด มีความมั่นใจที่จะพูดในที่ชุมนุมชน โดยฝึกการพูดแบบต่างๆ ให้ชำนาญ

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการพูดในที่ชุมชน
- ความหมายของการพูด
- ความสำคัญ
- องค์ประกอบ
- วิชาการพูดและนักพูดในอดีต
- วิชาการพูดและนักพูดของไทย

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด
- ความหมายของการพูด
- ความสำคัญ
- องค์ประกอบ
- ประเภท
- คุณธรรมของนักพูด
- แนวทางพัฒนาความสามารถในการพูด
- ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดกับการฟังที่ดี

3. การสนทนา
- ความหมายและความสำคัญ
- ข้อบกพร่องที่มักพบในการสนทนา
- หลักการสนทนาที่ดี
- บุคลิกภาพ
- เรื่องที่สนทนา

- น้ำเสียง

4. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
- ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
- การนำความรู้เรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มาใช้ประโยชน์ในการพูด
- องค์ประกอบทางสังคมของผู้ฟัง
- การนำความรู้เรื่ององค์ประกอบทางสังคมของผู้ฟังมาใช้ประโยชน์ในการพูด

5. การวิเคราะห์โอกาสและเวลาที่พูด
- โอกาส และความมุ่งหมาย
- กิจกรรมอื่น ๆ
- เวลาที่กำหนด

6. การวิเคราะห์ ความมุ่งหมายในการพูด
- ความมุ่งหมายทั่วไป
- ความมุ่งหมายเฉพาะ

7. การเตรียมเรื่องที่จะพูด
- การเลือกเรื่อง
- การรวบรวมเนื้อเรื่อง
- การจัดลำดับเรื่อง
- การขยายความ
- การสร้างคำนำและบทสรุป

8. การใช้ภาษาในการพูด
- ลักษณะของภาษาพูด
- การเลือกถ้อยคำในการพูด
- การใช้วาทศิลป์
- หลักการฝึกฝนการใช้ภาษา

9. การพัฒนาบุคลิกภาพ
- ความหมายและความสำคัญ
- วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ปัจจัยช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
- บุคลิกการพูด
- การปรากฏตัว
- อากัปกิริยา
- สายตา สีหน้า
- เสียงและการใช้ไมโครโฟน
- วิธีลดความประหม่า และความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

10. การพูดในที่ชุมนุมชน
- ความหมายและความสำคัญ
- แบบต่าง ๆ ของการพูดในที่ชุมชน
- ขั้นตอนการพูดในที่ชุมชน

11. หลักการพูดเล่าเรื่อง

12. หลักการพูดเล่าประสบการณ์

13. ฝึกการพูดเล่าเรื่อง หรือเล่าประสบการณ์ คนละ 3 นาที

14. ฝึกการพูดให้ความรู้ คนละ 4 นาที

15. ฝึกการพูดให้ความรู้

16. การพูดจูงใจ

17. ฝึกการพูดจูงใจ คนละ 5 นาที

18. การพูดอภิปราย

19. ฝึกการอภิปราย

20. การพูดในโอกาสพิเศษ

21. ฝึกการพูดในโอกาสพิเศษ

22. การพูดแบบฉับพลันคนละ 2 ? 3 นาที

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การดูวีดีทัศน์

4. ฝึกปฏิบัติการพูดแบบต่าง ๆ

5. ฝึกประเมินผลการพูด

6. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

กิจกรรมการอบรม การบรรยายประกอบกับกิจกรรมการคิดวิเคราะห์

การประเมินผล แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลสำเร็จของการเรียนรู้และความพึงพอใจ คือ การตอบสนองของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมของผู้เรียน?รวมถึงการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์จากวิทยากร

นิยาม sudpatapee.com

Copyrights@sudpatapee.com
Design by Sudpatapee Wiengsee

sideBar{alt}